Kişisel Verilerin Korunması

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA HAZIRLANAN AYDINLATMA FORMU

İşbu Aydınlatma Formu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında kişisel verileri, Akzirve Turizm İnşaat Gayrimenkul Yatırım ve Ticaret Anonim Şirketi, iştirakleri ve bağlı ortaklıkları (bundan sonra her biri birlikte yahut ayrı ayrı ‘Akzirve Topluluğu’olarak anılacaktır) tarafından işlenen gerçek ve tüzel kişileri, kişisel verilerinin işlenmesi ve paylaşılmasında uyulan kurallarla ve kişilerin bu anlamda sahip oldukları haklarla ilgili bilgilendirmek amacıyla, Akzirve Topluluğu’nun kabul etmiş ve uygulamakta olduğu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Veri sorumlusu                     : Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

Kanun kapsamında Akzirve Turizm İnşaat Gayrimenkul Yatırım ve Ticaret Anonim Şirketi  ve Akzirve Topluluğuna dahil diğer tüzel kişiler ayrı ayrı veri sorumlusu olarak hareket etmektedir.

a. Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği

Kişisel veriler, Akzirve Topluluğu tarafından ve  Akzirve Topluluğu ile iş ilişkisi içerisinde olan gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerinin ifası, güncellemeler ile ilgili bilgilendirme yapabilmek, sizlerle yapılacak sözleşmelerin kurulması ve ifa edilmesi ile kanuni yükümlülüklerin hatırlatılması ve yerine getirilmesi, çeşitli reklam ve pazarlama faaliyetlerinde bulunmak, finansman, muhasebe ve hukuk işlerinin yürütülmesi ve takibi, talep ve şikayetlerinizin takibi sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi, müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası kapsamında anket ve oylamalar ile görüşünüzün alınması, sizler için uygun ürün, proje ve hizmetlerin belirlenmesi, bunların size özel hale getirilmesi ve geliştirilmesi, etkin bir müşteri hizmeti sunulması, mevzuatta, şirket içi politikalarda sizi ilgilendiren değişikliklerin bildirilmesi veya sizi ilgilendiren diğer bildirimlerin yapılması, doğum günü kutlaması, çekiliş veya yarışmalara dahil edilme, hediye verilmesi ve sizin lehinize olan benzeri diğer etkinlik, promosyon ve kampanyaların gerçekleştirilmesi, sizleri elektronik posta, SMS ve faks ile bilgilendirmek, kampanyalardan haberdar etmek, tarafınıza basılı bültenler, dergiler, kampanyalara dair yazılar göndermek, ziyaretçi profillerimizi belirlemek, istek, talep ve şikayetleri değerlendirmek ve şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi, sizlerden gelen talep ve soruların cevaplanması amacı ile 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz Şirketimizin ilgili politikalarında kabul edilen yahut mevzuatta öngörülen süre boyunca elde tutulabilecektir.

b. İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği

Toplanan kişisel veriler; kişisel verilerin yukarıda sayılan işlenme amaçlarına ulaşılması, Akzirve Topluluğu tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden yararlanılması, sunulan hizmetin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlara göre özelleştirilerek farklılaştırılması ve önerilmesi, hukuki, fiziki ve ticari güvenliğin temini, hizmetlerin kalitesinin yükseltilmesi ve denetimi ve hizmetlerin değerlendirilmesi, işletme stratejilerinin ve politikalarının oluşturulabilmesi, yasal mevzuata uyulması amacıyla Akzirve Topluluğunda bulunan tüzel kişilerle, bunların hissedarları, bağlı işletmeleri ve iştirakleri, iş ortağı, yahut kamusal kuruluşlar ile KKVK 8. Madde çerçevesinde paylaşılabilir.

Akzirve Topluluğu kişisel verilerinizi, gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla Türkiye içinde veya kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede yeterli korumanın bulunması kaydıyla; şayet ilgili yabancı ülkede yeterli koruma bulunmuyorsa, Akzirve Topluluğu ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması kaydıyla yurt dışında bulunan sunucularda veya diğer elektronik ortamlarda işleyip saklayabilir.

c. Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi

Kişisel verileriniz, işbu belgede belirtilen temin vasıtalarının niteliğine göre tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilir.

Kişisel verileriniz, KKVK 5. Maddeye göre işlenmekte ve aktarılmakta olup Akzirve Topluluğunda bulunan tüzel kişiler, kanuni şartlara uymak kaydıyla KKVK 6 uyarınca özel nitelikli veri işleyerek aktarabilirler.

d. KVKK 11. Madde kapsamında Veri Sahibinin Hakları

Akzirve Topluluğu olarak KVKK 11. madde ve tümü kapsamında, kişisel verileri sahiplerinin hakları aşağıda bildirilmektedir.

  • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK 7. madde çerçevesinde, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, verilerin silinmesini, yok edilmesini yahut anonim hale getirilmesini isteme,
  • Talep üzerine düzeltilen, silinen, yok edilen yahut anonim hale getirilen bilgilerin bu işlemlerinin, eğer aktarılmış ise kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhe bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

e. Başvuru Usulü

Yukarıda belirtilen hakların kullanılması için talep sahibinin kimliğini tespit edici gerekli bilgiler ve kullanılmak istenen hakka yönelik açıklamalarınızla birlikte yazılı talebin Akzirve Turizm İnşaat Gayrimenkul Yatırım ve Ticaret Anonim Şirketi yahut Akzirve Topluluğunun ilgili mensubunun resmi unvanına hitaben, Büyükdere Caddesi, Maya Akar Center No: 102 Kat: 23 Esentepe/ Şişli/İSTANBUL/TÜRKİYE adresine bizzat iletebilir veya noter kanalıyla gönderebilirsiniz.

Yapılacak başvurularda talebin Türkçe yapılması; talebin yukarıda belirtilen ve KVKK 11. maddesinde sayılmış olan haklardan hangisi/hangilerine dayandığının tereddütsüzce anlaşılabilecek açıklıkta yazılması, kimlik bilgileri ve konu ile ilgili belge ve bilgilerin başvuruya eklenmiş olması zorunludur.

Bu kapsamda yapılacak başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. İletilen bilgi ve belgelerin eksik olması durumunda, bu süre, bilgi ve belgelerin tam bir şekilde iletilmesinden itibaren başlar. Şirketimiz, size cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkına sahiptir.

Cevaplar Akzirve Topluluğunun tercihine göre yazılı olarak talep sahibinin adresine herhangi bir posta türüyle yahut e-posta adresine gönderilebilir.

İşbu aydınlatma formu, Akzirve Topluluğu ile yazılı yahut sözlü olarak akdetmiş olduğunuz her türlü sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.

Akzirve Topluluğunun KVK Kanunu’nda olabilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemler nedeni ile bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

MÜŞTERİ HİZMETLERİ BİZE ULAŞIN GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME